Obrazek      

III Liceum Ogólnokształcące im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego

    Deklaracja dost������pno������ci
MENU PODMIOTOWE
MENU PRZEDMIOTOWE
Deklaracja dostępności    « powrót
informację przeczytano: 964 razy
 
Deklaracja Dostępności dla strony internetowej BIP III Liceum Ogólnokształcące im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
 

Wstęp


III Liceum Ogólnokształcące im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony internetowej BIP III Liceum Ogólnokształcące im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego


Daty publikacji i aktualizacji


1. Data publikacji strony internetowej: 2008-05-30
2. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-08

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-29.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny. Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano walidatory. Serwis został wykonany zgodnie z zaleceniami standardu WCAG 2.1 na poziomie AA

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zbigniew Kościk, sekretariat@lo3.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 3270528. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury odwoławczej


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich


Dostępność architektoniczna


Parter budynku częściowo dostępny jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową, osoby te mają bezpośredni dostęp z drugiej strony budynku przez łącznik do Sali Gimnastycznej oraz Stołówki Szkolnej. Wejście główne znajduje się od strony ulicy Strzeleckiej. Do szkoły prowadzą od ulicy strome schody. Brakuje zjazdu dla wózków inwalidzkich. W celu przywołania urzędnika można nawiązać kontakt telefoniczny pod nr 68 3270528. Budynek nie jest wyposażony w windę. Osoby mające problem z poruszaniem się mogą wjechać na teren szkoły i parking od ul. Strzeleckiej. Szkoła posiada duży parking oraz wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


Informacja o dostępności tłumacza języka migowego


Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.
 
 

Etykieta

Wytwarzający/Odpowiadający: Zbigniew Kościk
Udostępniający: Dopierała Janusz
Czas udostępnienia: 2021-03-26 15:11:34
Czas wytworzenia: 2021-03-26

Rejestr zmian tego dokumentu

Lp. Informacja Osoba zmieniająca Rodzaj zmiany Data
1.  Deklaracja dostępności Dopierała Janusz Modyfikowano 2021-10-01 08:08:08
2.  Deklaracja dostępności Dopierała Janusz Modyfikowano 2021-10-01 08:04:17
3.  Deklaracja dostępności Dopierała Janusz Opublikowano 2021-03-26 15:11:34

Rejestr zmian załączników

 
Lp. Nazwa załącznika Osoba dokonująca zmian Rodzj zmiany Data zdarzenia
Serwis został wykonany zgodnie ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA Kontakt z administratorem | Pomoc  © BIP - Zielona Góra 2022